1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

سايت اداره تداركات و انبارهاى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

براى رويت مناقصه ها و مزايده هاى دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

اينجا كليك نمائيد .


آگهي مزايده عمومي فروش ذرت


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد حدود مقدار1000تن ذرت علوفه اي كشت شده در اراضي دانشگاه واقع در كلاته ملاكاظم به آدرس جاده قديم قوچان-سه راه دانش- جنب روستاي پركندآباد را ازطريق برگزاري مزايده عمومي و مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه به فروش برساند ، متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي 6/7/93 به مدت 5 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مزايده 000/000/20ريال است.
هزينه آگهي مزايده از برنده دريافت خواهد شد.
تلفن تماس     36220266-051           دورنگار  36230724-051
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


4 آگهى مناقصه عمومى

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد 6 قلم تجهيزات آزمايشگاهي شامل : آون خلاء ، اولتراسونيك ، شوف بالن ، شيكر ارلن ، شيكرلوله و كوره الكتريكي جهت گروه شيمي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني ،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي اول مهرماه به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     36220266-051           دورنگار  36230724-051
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه الكتروميوگرافي به همراه متعلقات جهت آزمايشگاه مركزي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني ،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي اول مهرماه به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     36220266-051           دورنگار  36230724-051
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه كوره باكسي جهت آزمايشگاه مركزي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني ،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي اول مهرماه به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     36220266-051           دورنگار  36230724-051
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه ميكروسكوپ فلورسانس سه چشمي جهت پژوهشكده خوارزمي-مركز تحقيقات بيولوژي كاربردي تكوين جانوري خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني ،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي اول مهرماه  به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     36220266-051     دورنگار  36230724-051
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

آگهى مناقصه عمومى تامين برنج مصرفى سلف

آگهي مناقصه عمومي دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد جهت تامين برنج مصرفي سلف سرويس هاي دانشجويي خود، مقدار 000/65 كيلوگرم برنج پاكستاني درجه يك را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه عمومي(15/6/93 +) به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
متقاضيان موظف هستند نمونه برنج هاي پيشنهادي خود را جهت آزمايش طبخ تحويل دهند.
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/35ريال است.
تلفن تماس     36220266-051    دورنگار  36230724- 051      

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

آگهى مناقصه عمومى انجام خدمات بازرسي

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد انجام خدمات بازرسي وكنترل كيفيت اسكلت فلزي پروژه مجتمع رفاهي،اقامتي وفرهنگي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى اجاره ملك تجارى دانشگاه


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد ملك تجاري خود واقع در حاشيه خيابان راهنمايي حدفاصل راهنمايي 24 و 26  به متراژ عرصه 80 مترمربع ، اعيان 120مترمربع(80مترمربع همكف و40 مترمربع زيرزمين) به مدت يك سال ازطريق برگزاري مزايده عمومي ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد دستگاه real time PCR

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه Real Time PCR
جهت مركز تحقيقات بيولوژي كاربردي تكوين جانوري را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى احداث اتاق رختكن استخر


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد احداث اتاق رختكن استخر مركزرفاهي فرهنگي خود را به وسيله ساندويچ پنل مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد تجهيزات سيستم آناليز

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد مجموعه تجهيزات سيستم آناليز وثبت حركت
(Motion Analysis & Capture SET )مورد نياز آزمايشگاه مركزي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد و نصب تجهيزات اعلام حريق


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد خريد و نصب تجهيزات اعلام حريق جهت ساختمان هاي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى واگذاري امور چاپ


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد امور چاپ وانتشار كتب ، مجلات و فصل نامه هاي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مدت يك سال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد يك دستگاه نوار چسبان


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه نوارچسبان جهت كارگاه درودگري خود مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد يك دستگاه كوره


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه كوره باكسي خلاء جهت گروه سراميك و متالوژي را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد تجهيزات


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد مجموعه تجهيزات مورد نياز آزمايشگاه كاليبراسيون مركز رشدتخصصي و فن آوري سلامت را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى نگهدارى فضاى سبز


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد نگهداري فضاي سبز مجتمع آموزشي گلبهار خود را واقع در شهر جديد گلبهار به مدت يك سال مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد و نصب برج خنك كن


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد خريد و نصب برج خنك كن بيمارستان 22 بهمن خود را با ظرفيت 250 تن S مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار ادامه مطلب...

آگهى مناقصه خريد تجهيزات و نرم افزارهاي ثبت سيگنال هاي زيستي


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد مجموعه تجهيزات و نرم افزارهاي ثبت سيگنال هاي زيستي جهت گروه مهندسي پزشكي باليني خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد 18 قلم تجهيزات شبكه


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد 18 قلم تجهيزات شبكه را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي طبق آيين نامه معاملات دانشگاه خريداري نمايد ، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى اجراى عمليات نصب ديوار


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد اجراي عمليات نصب ديوار دو جداره با دو طرف كناف به متراژ حدودي 570 مترمربع جهت يكي از مكان هاي آموزشي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي طبق آيين نامه معاملات دانشگاه واگذار نمايد ، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومي خريد 28 قلم تجهيزات آزمايشگاهى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 28قلم تجهيزات آزمايشگاهي گروه فيزيك خود رابه شرح ذيل : مولتي مترعقربه اي،دستگاه آزمايش كشش سطح،دستگاه آزمايش لوله صوتي،دستگاه انبساط طولي ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 102