1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

مدير ارزيابى و نظارت و مديرهماهنگى و توسعه پرديس مركزى دانشگاه معرفى شدند

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد تقي منشي طوسي به عنوان مدير ارزيابي و نظارت و آقاي محمود مدرس تربتي به عنوان مديرهماهنگي و توسعه پرديس مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد رضا قاضي زاده به مدت دو سال به عنوان مشاور حقوقي  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای محمد مهدي صفا كيش در مدت تصدی مشاور حقوقي دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

انتصابات

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر وحيد مغفرتي به مدت دو سال به عنوان سرپرست بيمارستان آريا دانشكده پزشكي و آقاي دكتر حميد طباطبايي به مدت يكسال به عنوان مدير كل خدمات پژوهشي و توليد علم و دكتر مهدي ظريف به مدت دو سال به عنوان مدير امور اقتصادي و دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای دکتر سعيد رحيقي در مدت تصدی سرپرست بيمارستان آريا  دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

محمود مدرس تربتى نماينده تام الاختيار دانشگاه در كميته راهبردى تفاهم نامه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای محمود مدرس تربتي به عنوان نماينده تام الاختيار دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در « كميته راهبردي تفاهم نامه حاشيه نشيني » تعيين شد تا با استفاده از دانش و تجربه و توانمندي خود ، زمينه همكاريهاي گسترده در موضوع «حاشيه نشيني » را  فراهم نمايد .

انتصابات

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر رضا اشرف زاده معاون آموزش و تحصيلات تكميلي به مدت دو سال به عنوان دبير كميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، آقاي دكتر حسين پيماني زاد معاون دانشجويي فرهنگي و دكتر سعيد طوسي زاده معاون پژوهش و فناوري و دكتر سيداحسان رضوي مدير كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي به مدت دو سال به عنوان اعضاي  كميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
همچنين آقای دكتر سيد احسان رضوي به مدت دو سال به عنوان مدير كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي وآقاي علي اكبربوري  به عنوان مدیر كل امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای محمد باقر نوايي رهبر به مدت يكسال به عنوان مدیر برنامه ريزي آموزشي ، آقاي مهدي غلامي به مدت يكسال به عنوان عضو فرهنگي در كميته انظباطي دانشجويي مرحله بدوي و خانم دكتر كاتيا شايان به مدت دو سال به عنوان مدير گروه اطفال دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
 همچنین طی نامه ای  دکتر شیخ الاسلامی از زحمات خانم دكتر فاطمه اميد در مدت تصدی مديريت گروه اطفال دانشكده پزشكي دانشگاه تشکر و قدردانی کرد .

دكتر عباس شيخ الاسلامى بعنوان عضوهيات عالى تجديد نظر دانشگاه آزاد اسلامى منصوب شد

با حكم دكتر حميد ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر عباس شيخ الاسلامى بعنوان عضوهيات عالي تجديد نظر دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : دکتر حمید میرزاده طی حکمی دكتر عباس شيخ الاسلامي  را به عنوان عضو هيات عالي تجديد نظر  دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.
متن اين حکم به این شرح است:

ادامه مطلب...

رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد

با حكم  آقای محمد جواد طيبي مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :
آقای هادي ناصري فر به مدت يكسال به عنوان رئيس اداره امور عمومي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

رئيس اداره سلف سرويس هاى دانشگاه معرفى شد

با حكم  آقای محمد جواد طيبي مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :
آقای عليرضا حري  به مدت يكسال به عنوان رئيس اداره سلف سرويس هاى  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

انتصابات - 95

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای دکتر جواد بهارآرا  به مدت دوسال به عنوان رئيس مركز تحقيقات بيولو‍ژي كاربردي دانشگاه ،  و آقای دكتر محمد ناصر هاشم نيا به مدت يكسال به عنوان معاون گروه برق – مخابرات دانشكده فني مهندسي و آقاي دكتر محمد جوانبخت به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه زمين شناسي وعلوم تجربي دانشكده علوم پايه دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.

از سوى شيخ الاسلامى ؛ مدير خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه معرفى شد

با حكم  آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای رضا عصاران دربان  به عنوان مدير خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

انتصاب / ابقاء / تشکر و قدردانی

با حكم  آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای دکتر رضا اشرف زاده به مدت یکسال دیگر درسمت خود به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و آقای دکتر مسعود طاهری لاری به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ابقاء شدند. 

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای دکتر فرهاد خامچین به مدت یکسال به سمت سرپرست دانشکده فنی مهندسی و دکترسید محمد علی رئیس السادات به مدت دوسال به عنوان مدیرگروه جراحی دانشکده پزشکی و آقای محمد رافتی به مدت یکسال به عنوان مدیر پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
همچنین آقای دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه  از زحمات آقای دکتر محمد رضا ناصری پور یزدی درمدت تصدی ریاست دانشکده فنی مهندسی و آقای دکتر سعید رحیقی درمدت تصدی مدیریت گروه جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

غلامى، دبير جشنواره ملي تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي شد

طی حکمی از سوی دکتر سيد طه هاشمي معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي
 دكتر مهدي غلامي به عنوان دبير جشنواره ملي تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد .

انتصاب / ابقاء

با حكم  آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای سید راشد یزدی به عنوان رئیس اداره امتحانات و ثبت نمرات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
همچنین طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه ؛ آقای دکتر پیمان باشی شهابی دو سال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه تاسیسات مجتمع بین الملل گلبهار ابقا شد .

انتصاب - پژوهشکده محیط های خشک

با حکم دکترعباسعلی قزل سوفلو رئیس پژوهشکده محیط های خشک
آقای نادر سرگلزایی به مدت یکسال به عنوان رئیس کارگروه پژوهشی انرژی های نو پژوهشکده محیط های خشک و آقای دکتر کیوان بینا به مدت یکسال به عنوان رئیس کارگروه پژوهشی تاب آوری و مدیریت بحران پژوهشکده محیط های خشک و آقای مهندس محمد جواد ذوقی به مدت یکسال به عنوان رئیس کارگروه پژوهشی مهندسی محیط زیست پژوهشکده محیط های خشک منصوب شدند .

انتصاب - پژوهشکده محیط های خشک

با حکم دکترعباسعلی قزل سوفلو رئیس پژوهشکده محیط های خشک
آقای دکتر احسان صالحی فر به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه پژوهشی مدیریت تولیدات دامی پژوهشکده محیط های خشک و آقای دکتر علی باقر زاده چهار جویی به عنوان مدیر گروه پژوهشی اکولوژی گیاهان زراعی  پژوهشکده محیط های خشک منصوب شدند .

انتصاب / تشکر و قدردانی

با توحه به تغییر چارت و پست های جدید سازمانی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد ؛
با حكم ، آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای دکتر مهدی ظریف به عنوان مدیر خدمات پژوهشی و تولید علم (مدیر امور اقتصادی و دانش بنیان) ، دکتر محمد جواد کمالی حسین زاده به عنوان رئیس اداره کارگزینی هیات علمی و دکتر علی اکبر خزاعی به عنوان مسئول امور کتابخانه ها دانشگاه آزاد اسلامی  مشهد منصوب شدند .
همچنین طی نامه ای  دکتر شیخ الاسلامی از زحمات خانم نونا حلمی در مدت تصدی مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر دفتر اطلاعات و آمار دانشگاه تشکر و قدردانی کرد .

انتصاب / ابقاء / تشکر و قدردانی

با حكم  آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای دکتر محمد مهدی صفا کیش به مدت دو سال به عنوان عضو کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
همچنین طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه  ،  آقای محمد جواد زاهدی یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه حسابداری (کارشناسی و کاردانی ) دانشکده حسابداری و مدیریت  ، آقای دکتر سعدی جعفری کارگردوسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه زبان فرانسه دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و زبانهای خارجه  و آقای دکتر مهدی مرادی یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت  ابقا شدند .  
دکتر شیخ الاسلامی از آقای دکتر علی نعمتی در مدت تصدی معاون پشتیبانی دانشکده علوم پایه و دکتر ابراهیم فاضل ولی پور در مدت تصدی معاون مدیر کل آموزش و آقای دکتر محمد حسین گلمکانی در مدت تصدی معاون پشتیبانی دانشکده فنی مهندسی  دانشگاه مشهد تشکر و قدردانی کرد .
با حکم محمود مدرسی دبیر شورای نظارت  و هماهنگی سما خراسان رضوی
آقای جواد دوست زاده مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی  فرهنگی سما مشهد با حفظ سمت به عنوان روابط عمومی دبیرخانه شورای سیاستگذاری سما استان خراسان رضوی منصوب شد .

دکتر شیخ الاسلامی عضو کمیته آموزش وپژوهش رویداد مشهد 2017 شد

طی حکمی از سوی دکتر فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رییس کمیته آموزش و پژوهش رویداد مشهد 2017
دکتر عباس شیخ الاسلامی رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به عنوان عضو کمیته آموزش و پژوهش رویداد مشهد 2017 منصوب شد .

خالقی ، مسئول کارگره طرح و برنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای عضو شورای اداری استان شد

با حکم امیر پورمهدی مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی
آقای امیر خالقی مدیر روابط  عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد به عنوان مسئول کارگروه طرح و برنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های عضو شورای اداری استان خراسان رضوی منصوب شد .

ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22