1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دكتر محمد تقي منشى طوسى معاون ادارى مالى دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد تقي منشي طوسي به عنوان  معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

دكتر سيد مسلم سيد الحسينى معاون عمرانى دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر سيد مسلم سيد الحسيني بعنوان معاون عمراني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر رضا اشرف زاده به مدت دو سال به عنوان رئيس، آقاي دكتر سيد  احسان رضوي به مدت دوسال به دبير، آقاي دكتر محمود حسني و آقاي دكتر احمد جوانشيري به مدت دو سال به عنوان اعضاي شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند . همچنين آقاي برزين امينيان حيدري به مدت دو سال به عنوان مدير گروه نقاشي دانشكده هنر ومعماري و آقاي عبداله حسين زاده به مدت دو سال به عنوان مدير گروه دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي جواد زاهدي در مدت تصدي مديريت  گروه دانشكده حسابداري و مديريت وسركار خانم روشنك نشاط در مدت تصدي مديريت گروه نقاشي دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب - تشكر و قدردانى

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي محمد حسن بداغي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه علوم اجتماعي و مطالعات خانواده ، سركارخانم الهام فريبرزي به مدت دوسال به عنوان مدير گروه علوم تربيتي (آموزش ابتدايي) ، آقاي دكتر وحيد نجاتي  به مدت يكسال به عنوان مدير گروه مكانيك دانشكده فني و مهندسي ، آقاي دكتر علي نعمتي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه بيو شيمي و بيوفيزيك دانشكده علوم پايه ، آقاي دكتر وحيد احمدي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه معماري دانشكده هنر و معماري و آقاي دكتر حسن رضائي به مدت يكسال معاون گروه معماري دانشكده هنر ومعماري دانشگاه منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي دكتر افشين توسلي فرشه در مدت تصدي مدير گروه فضاي سبز مجتمع آموزشي بين الملل گلبهارو آقاي دكتر ايمان زحمتكش  در مدت تصدي مديريت گروه مكانيك دانشكده فني مهندسي و آقاي دكتر محمد مهدي خليل زاده درمدت تصدي مديريت گروه مهندسي پزشكي باليني ، آقاي دكتر فرامرز فيروزي در مدت تصدي مديريت گروه مهندسي پزشكي – بيو مكانيك، آقاي مهندس منصور بقائيان در مدت تصدي مديريت مكانيك خودرو دانشكده فني مهندسي ، آقاي دكتر جمشيد خان چمني در مدت تصدي مديريت گروه بيوشيمي و بيو فيزيك دانشكده علوم پايه و آقاي سيد جليل فاني در مدت تصدي مديريت گروه علوم تربيتي (آموزش ابتدايي)  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى دانشگاه

طي حكمي از سوي دكتر ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر حسنعلي زماني عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به عنوان عضو حقيقي شوراي راهبردي برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب گرديد

انتصاب - تشكر و قدردانى - ابقاء

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
 آقاي دكتر مهدي پردل به مدت دوسال به عنوان مدير گروه شيمي دانشكده علوم پايه ، آقاي دكتر محسن محمود روشن ضمير به مدت يكسال به عنوان مدير گروه زبان انگليسي دانشكده حقوق ، دكتر آذرنوش جعفري به مدت دو سال به عنوان مدير گروه پژوهشي دانشكده علوم پايه ، خانم دكتر هانيه هژيرالساداتي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه حقوق مجتمع آموزشي بين الملل گلبهار، آقاي دكتر مهرداد جلالي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه فناوري اطلاعات دانشكده فني و مهندسي و  دكتر محمد رضا قاضي زاده به عنوان مشاوره حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
  دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقای دكتر محمد رضا بزرگمهر در مدت تصدی مديريت گروه شيمي دانشكده علوم پايه و خانم دكتر معصومه بماني نائيني در مدت تصدي مدير گروه زبان انگليسي دانشكده حقوق ، آقاي دكتر ابوالقاسم داود نيا در مدت تصدي مديريت پژوهشي دانشكده علوم پايه، آقاي دكتر فرزاد تشتريان درمدت تصدي مديريت گروه فناوري اطلاعات دانشكده فني و مهندسي و  آقاي محمد صفا كيش در مدت تصدي مشاورحقوقي  دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.
همچنين با حكم آقاي دكتر شيخ الاسلامي؛ آقاي دكتر رضا صدرآبادي حقيقي به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه كشاورزي مجتمع بين الملل گلبهار واحد مشهد ابقاء شد .

انتصابات -95

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر داود حق خواه به عنوان مدير اتاق فكر ، مصطفي شريفي فر به عنوان  رييس اداره حفاظت فيزيكي و عليرضا حري به عنوان رييس اداره تغذيه و سلف سرويس  و هادي ناصري فر به عنوان رييس اداره امور عمومي دانشگاه منصوب شدند .

انتصاب - تشكر و قدردانى

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
 آقاي دكتر محسن طبسي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه معماري دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .
  دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای دكتر رضا ميرزايي در مدت تصدی مديريت گروه معماري دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

مدير ارزيابى و نظارت و مديرهماهنگى و توسعه پرديس مركزى دانشگاه معرفى شدند

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد تقي منشي طوسي به عنوان مدير ارزيابي و نظارت و آقاي محمود مدرس تربتي به عنوان مديرهماهنگي و توسعه پرديس مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد رضا قاضي زاده به مدت دو سال به عنوان مشاور حقوقي  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای محمد مهدي صفا كيش در مدت تصدی مشاور حقوقي دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

انتصابات

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر وحيد مغفرتي به مدت دو سال به عنوان سرپرست بيمارستان آريا دانشكده پزشكي و آقاي دكتر حميد طباطبايي به مدت يكسال به عنوان مدير كل خدمات پژوهشي و توليد علم و دكتر مهدي ظريف به مدت دو سال به عنوان مدير امور اقتصادي و دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای دکتر سعيد رحيقي در مدت تصدی سرپرست بيمارستان آريا  دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

محمود مدرس تربتى نماينده تام الاختيار دانشگاه در كميته راهبردى تفاهم نامه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای محمود مدرس تربتي به عنوان نماينده تام الاختيار دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در « كميته راهبردي تفاهم نامه حاشيه نشيني » تعيين شد تا با استفاده از دانش و تجربه و توانمندي خود ، زمينه همكاريهاي گسترده در موضوع «حاشيه نشيني » را  فراهم نمايد .

انتصابات

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر رضا اشرف زاده معاون آموزش و تحصيلات تكميلي به مدت دو سال به عنوان دبير كميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، آقاي دكتر حسين پيماني زاد معاون دانشجويي فرهنگي و دكتر سعيد طوسي زاده معاون پژوهش و فناوري و دكتر سيداحسان رضوي مدير كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي به مدت دو سال به عنوان اعضاي  كميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
همچنين آقای دكتر سيد احسان رضوي به مدت دو سال به عنوان مدير كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي وآقاي علي اكبربوري  به عنوان مدیر كل امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای محمد باقر نوايي رهبر به مدت يكسال به عنوان مدیر برنامه ريزي آموزشي ، آقاي مهدي غلامي به مدت يكسال به عنوان عضو فرهنگي در كميته انظباطي دانشجويي مرحله بدوي و خانم دكتر كاتيا شايان به مدت دو سال به عنوان مدير گروه اطفال دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
 همچنین طی نامه ای  دکتر شیخ الاسلامی از زحمات خانم دكتر فاطمه اميد در مدت تصدی مديريت گروه اطفال دانشكده پزشكي دانشگاه تشکر و قدردانی کرد .

دكتر عباس شيخ الاسلامى بعنوان عضوهيات عالى تجديد نظر دانشگاه آزاد اسلامى منصوب شد

با حكم دكتر حميد ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر عباس شيخ الاسلامى بعنوان عضوهيات عالي تجديد نظر دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : دکتر حمید میرزاده طی حکمی دكتر عباس شيخ الاسلامي  را به عنوان عضو هيات عالي تجديد نظر  دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.
متن اين حکم به این شرح است:

ادامه مطلب...

رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد

با حكم  آقای محمد جواد طيبي مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :
آقای هادي ناصري فر به مدت يكسال به عنوان رئيس اداره امور عمومي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

رئيس اداره سلف سرويس هاى دانشگاه معرفى شد

با حكم  آقای محمد جواد طيبي مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :
آقای عليرضا حري  به مدت يكسال به عنوان رئيس اداره سلف سرويس هاى  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

انتصابات - 95

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای دکتر جواد بهارآرا  به مدت دوسال به عنوان رئيس مركز تحقيقات بيولو‍ژي كاربردي دانشگاه ،  و آقای دكتر محمد ناصر هاشم نيا به مدت يكسال به عنوان معاون گروه برق – مخابرات دانشكده فني مهندسي و آقاي دكتر محمد جوانبخت به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه زمين شناسي وعلوم تجربي دانشكده علوم پايه دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.

از سوى شيخ الاسلامى ؛ مدير خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه معرفى شد

با حكم  آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای رضا عصاران دربان  به عنوان مدير خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

انتصاب / ابقاء / تشکر و قدردانی

با حكم  آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای دکتر رضا اشرف زاده به مدت یکسال دیگر درسمت خود به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و آقای دکتر مسعود طاهری لاری به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ابقاء شدند. 

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای دکتر فرهاد خامچین به مدت یکسال به سمت سرپرست دانشکده فنی مهندسی و دکترسید محمد علی رئیس السادات به مدت دوسال به عنوان مدیرگروه جراحی دانشکده پزشکی و آقای محمد رافتی به مدت یکسال به عنوان مدیر پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
همچنین آقای دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه  از زحمات آقای دکتر محمد رضا ناصری پور یزدی درمدت تصدی ریاست دانشکده فنی مهندسی و آقای دکتر سعید رحیقی درمدت تصدی مدیریت گروه جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

21

22