1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

سعيد محمودی مدير امور اقتصادی و دانش بنيان واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر  مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي سعيد محمودي به مدت يكسال به عنوان مدير امور اقتصادي و دانش بنيان واحد مشهد منصوب شد
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر مهدی ظریف  تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب- تشکر و قدردانی- ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
خانم دکتر تکتم حنایی به عنوان سرپرست گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات خانم مریم استادی در مدت تصدی مدیریت گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ خانم دکتراکبری اوغاز به مدت دوسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه  هوشبری دانشکده  پیراپزشکی واحد مشهد ابقاء شد .

دکتر اسماعیل خیر خواه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر  مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر اسماعیل خیر خواه  به مدت یکسال به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر سعید طوسی زاده معاون پیشین پژوهش و فناوری دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

دکتر نوید حبیبی سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر نوید حبیبی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

علیرضا حری رئیس اداره امور عمومی دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر محمد تقی منشی طوسی معاون اداری مالی  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد :
آقای علیرضا حری به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره امور عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

مهدی ايرانمنش مديركل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

 طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي مهدي ايرانمنش  به مدت یکسال به عنوان مديركل امور مالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد

ادامه مطلب...

دکتر مهدی ملک نژاد به عنوان رئیس شورای نظارت و هماهنگی سما استان خراسان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان سما
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ومشهد به عنوان رئیس شورای نظارت و هماهنگی سما استان خراسان رضوی منصوب شد

ادامه مطلب...

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر سید جواد سید مهدوی چابک به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه برق- مخابرات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکتر ملک نژاد طی نامه های جداگانه از زحمات آقای دکتر وحید نجاتی درمدت تصدی مدیریت گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی و خانم دکتر ریحانه کاردهی مقدم در مدت تصدی مدیریت گروه برق- مخابرات دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

رئیس کارگزینی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد معرفی شد

طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقای علیرضا آریا نژاد به عنوان رئیس کارگزینی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

سیدرضا پیوسته با حفظ سمت قبلی، مدیر کل امور اداری ومنابع انسانی دانشگاه شد

طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي سیدرضا پیوسته  به عنوان مدیر کل امور اداری ومنابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، متن این حکم بدين شرح است :

ادامه مطلب...

دكتر سيد مسلم سید الحسینی با حفظ سمت رئیس کارگروه حفظ و صیانت از اموال و املاک دانشگاه منصوب شد

 طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقای دكتر سيد مسلم سید الحسینی  با حفظ سمت، به عنوان  رئیس کارگروه حفظ و صیانت از اموال و املاک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، متن این حکم بدين شرح است :

ادامه مطلب...

امیر خالقي مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد شد

 طي حكمي از سوي سرپرست دانشگاه  آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد
آقای امیر خالقي مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با حکم دكتر ملك نژاد سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد آقاي امیر خالقی  به عنوان مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامي استان و مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

سيد مصطفي پژم سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد

طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي سید مصطفی پژم به عنوان سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي استان و مشهد منصوب شد.

دکتر ملک نژاد طی نامه ای ازحمات آقاي علي اصغر فاني در سمت مديركل سابق حراست دانشگاه  نیز قدرداني کرد.

ادامه مطلب...

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
خانم محبوبه نخعی مقدم به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه و دکتر سعیده ظفر نژاد به مدت دو سال به عنوان معاون   گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه وآقای دکترمجید قشونی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه از زحمات آقای مهدی آذر نوش در مدت تصدی مدیریت گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی ومهندسی، آقای دکترعلی نعمتی در مدت تصدی مدیریت گروه بیوشیمی – بیو فیزیک دانشکده علوم پایه و دکتر مریم طهرانی پور در مدت تصدی مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دکتر علی اکبر خزایی به عنوان مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و سرکار خانم دکتر ریحانه کاردهی مقدم به عنوان مسئول امور کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه جداگانه از زحمات آقای رضا عصاران دربان درمدت تصدی مدير خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

اعضای کمیته نظارت، ارزشیابی و ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی تعیین شدند

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مصیب بابا زاده به عنوان مسئول کمیته نظارت، ارزشیابی و ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و آقايان دكتر حسین پیمانی زاد معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و استان، دکتر محمد جعفری ریاست واحد کاشمر، دکتر محمد رضا سعیدی ریاست واحد نیشابور، دکتر علی حیدری معاون دانشجویی فرهنگی واحد قوچان ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصیری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی(عضو مدعو)، حجت الاسلام و المسلمین محمد رسولی(عضو مدعو) و حجت الاسلام و المسلمین سید حسین محتشمی(عضو مدعو) به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

اعضای شورای آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تعیین شدند

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقايان دكتر رضا اشرف زاده ، دکترمهدی ملک نژاد، دکتر محمد سرافراز یزدی، دکتر یزدان فر، دکتر محمد رضا خزاعی و خانم نسرین توکلی  با حفظ سمت به مدت دوسال به عنوان اعضای شورای آموزش  پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و آقای دکتر سید احسان رضوی با حفظ سمت به عنوان نائب رئیس شورای آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.

انتصاب مسئول راه اندازی و پیگیری امور شرکت گردشگری و اردوها

 طي حكمي از سوي  معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
جناب آقای حجت الاسلام سجاد رحمتی  با حفظ سمت به عنوان مسئول راه اندازی و پیگیری امور شرکت  گردشگری و اردوها منصوب شد.
 

انتصاب- تشکر و قدردانی - ابقاء

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي سید ابراهیم سنگل آبادی به عنوان مئسول آموزش دانشکده معماری وهنرو آقای دکتر افشین توسلی فرشه به عنوان سرپرست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (تا صدور حکم از سازمان مرکزی) منصوب شدند.
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه از زحمات آقای دكتر داود بهره پوردر مدت تصدی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و خانم دکتر نرگس افضلی بغداد آبادی در مدت تصدی مدیریت گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی  دانشگاه  آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.
 همچنين با حكم آقاي دكتر شيخ الاسلامي؛ آقاي دكترسیدعلی غیور باغبانی به مدت یکسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات واحد مشهد ابقاء شد .

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر داود بهره پور با حفظ سمت(رئیس باشگاه پژوهشگران جوان) به مدت یکسال به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی ومهندسی، آقای دکتر جمشید خان چمنی به مدت یک سال به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی دانشکده پزشکی وآقای مهندس مسعود میرزایی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه متالوژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه از زحمات آقای مهندس کرمی نژاد در مدت تصدی معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی ومهندسی،آقای دکتر سعید قسمتی در مدت تصدی مدیریت گروه متالوژی دانشکده فنی و مهندسی، آقای دکتر مهران خیر اللهی درمدت تصدی معاونت آموزشی دانشکده هنر ومعماری، آقای   و آقای دکتر پیمان باشی شهابی در مدت تصدی مدیریت گروه تاسیسات، ساخت و تولید صنایع فلزی و انرژی های نوین و فناوری های مجتمع بین الملل گلبهار    دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22