1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقایان امیر خالقی، سید مصطفی پژم، حسن احمدی ازغندی، علیرضا فنونی، محمد رستگار مقدم و محمد باقر نوایی راهبر به مدت یکسال به عنوان اعضای «کمیته ساماندهی» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ آقای دکتر محمد شاه بدیع زاده به عنوان مدير گروه ادبیات فارسی  و آقای دکتر محمود سلطانی به عنوان مدیر مرکز تحقیقات ورزش و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .
دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکتررضا اشرف زاده در مدت تصدی مدیریت گروه ادبیات واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 102