1

7

4

8

9

10

22 

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر سعید سعادت عضو هیات علمی گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر رهبر به دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دریکصدو هیجدهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکتر سعید سعادت عضو هیات علمی  گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشیار شد.
در حکم  دکتر رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری موضوع در یکصدو هیجدهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این حکم آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.

لينك هاي مرتبط

 102