1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب، تشکر و ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکترمهدی الهی ترشیزی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه علوم دامی و اقتصاد کشاورزی مجتمع بین الملل دانشگاه و آقای محمد علی حسین پور به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره پرداخت و رسیدگی با اسناد واحد مشهد منصوب شدند.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ آقای حمید سعیدی جوادی به مدت دو سال دیگر در سمت خود به عنوان مدير گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه ابقاء شد .
دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکترمجتبی حسین پور مشهدی  در مدت تصدی مدیریت گروه علوم دامی و اقتصاد کشاورزی مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 102