1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقای دکتر مهرداد جلالی به مدت یکسال به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای جواد محمد خانی به مدت یکسال به عنوان مدیریت گروه تربیت بدنی و خانم دکتر هیروفر کیش به مدت یکسال به مدیریت گروه معماری مجتمع بین الملل گلبهار   و  آقای محمد رافتی به مدت یکسال به عنوان مدیر یت گروه مدیریت (کارشناسی ارشد) دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.

لينك هاي مرتبط

 102