1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

علی الهیان رئیس ستاد اسکان دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر محمد تقی منشی طوسی معاون اداری مالی  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد :
آقای علی الهیان به عنوان  رئیس ستاد اسکان  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22