1

7

4

8

9

10

22 

 

علی الهیان رئیس ستاد اسکان دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر محمد تقی منشی طوسی معاون اداری مالی  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد :
آقای علی الهیان به عنوان  رئیس ستاد اسکان  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102