1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب- تشکر و قدردانی- ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
خانم دکتر تکتم حنایی به عنوان سرپرست گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات خانم مریم استادی در مدت تصدی مدیریت گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ خانم دکتراکبری اوغاز به مدت دوسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه  هوشبری دانشکده  پیراپزشکی واحد مشهد ابقاء شد .

لينك هاي مرتبط

 102