1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

علیرضا حری رئیس اداره امور عمومی دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر محمد تقی منشی طوسی معاون اداری مالی  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد :
آقای علیرضا حری به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره امور عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22