1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر سید جواد سید مهدوی چابک به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه برق- مخابرات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکتر ملک نژاد طی نامه های جداگانه از زحمات آقای دکتر وحید نجاتی درمدت تصدی مدیریت گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی و خانم دکتر ریحانه کاردهی مقدم در مدت تصدی مدیریت گروه برق- مخابرات دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22