1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

 با ابلاغ دکتر میرزاده
دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکتر طاهره عظيم زاده طهراني استاديارگروه آموزشی «تاريخ و تمدن ملل اسلامي» و دکتر مهناز خانه گير استادیار گروه آموزشی «رياضي محض»  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در نودو ششمين نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکتر طاهره عظيم زاده طهراني  عضو هیات علمی گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي  و دکتر مهناز خانه گير  عضو هیات علمی گروه رياضي محض دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشیار شدند.
در احکام  دکتر میر‌زاده آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری موضوع در نود و ششمين و نود و پنجمين  نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این احکام آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22