1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

سه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

با ابلاغ دکتر میرزاده
سه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکتر حسین پیمانی زاد دانشیار گروه آموزشی «تربیت بدنی و علوم ورزشی» و دکتر علی نعمتی استادیار گروه آموزشی «فیزیولوژی جانوری»  و دکتر هادی قنبر زاده دربان استادیار گروه آموزشی «جغرافیای طبیعی» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در نودو دومین نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکتر حسین پیمانی زاد عضو هیات علمی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی و دکتر علی نعمتی عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیولوژی جانوری و در نشست نود و چهارم دکتر هادی قنبر زاده دربان عضو هیات علمی  گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشیار شدند.
در احکام  دکتر میر‌زاده آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری موضوع در نود ودومین و نود و چهارمین  نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این احکام آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22