1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب - تشكر و قدردانى

طي حكمي از سوي رياست محترم دانشگاه
سركار خانم سارا رستگاري عضو محترم هيات علمي به سمت معاون آموزشي بيمارستان آريا انتصاب و از زحمات سركار خانم دكتر نوشين باباپور تقدير شد .

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22