1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب - تشكر و قدردانى

طي احكامي از سوي معاون اداري ومالي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقای علي ابهري به عنوان رييس اداره پذيرش و ثبت نام و آقاي حميد رضا هزاره به عنوان رييس اداره آموزش دانشكده فني و مهندسي منصوب شدند .
همچنین از زحمات آقاي عبداله قاليشويان در مدت تصدی ايشان درپست رييس اداره آموزش دانشكده مهندسي قدردانی شد.

لينك هاي مرتبط

 

21

22