1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دكتر سيد مسلم سيد الحسينى معاون عمرانى دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر سيد مسلم سيد الحسيني بعنوان معاون عمراني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

 

همچنین آقاي دكتر شيخ الاسلامي  طی نامه ای از زحمات آقاي مهندس تولايي در مدت تصدی معاون عمراني دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22