1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دكتر محمد تقي منشى طوسى معاون ادارى مالى دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد تقي منشي طوسي به عنوان  معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

همچنین آقاي دكتر شيخ الاسلامي  طی نامه ای از زحمات آقاي دكتر طاهري لاري در مدت تصدی معاون اداري مالي دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22