1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب - تشكر و قدردانى

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي محمد حسن بداغي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه علوم اجتماعي و مطالعات خانواده ، سركارخانم الهام فريبرزي به مدت دوسال به عنوان مدير گروه علوم تربيتي (آموزش ابتدايي) ، آقاي دكتر وحيد نجاتي  به مدت يكسال به عنوان مدير گروه مكانيك دانشكده فني و مهندسي ، آقاي دكتر علي نعمتي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه بيو شيمي و بيوفيزيك دانشكده علوم پايه ، آقاي دكتر وحيد احمدي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه معماري دانشكده هنر و معماري و آقاي دكتر حسن رضائي به مدت يكسال معاون گروه معماري دانشكده هنر ومعماري دانشگاه منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي دكتر افشين توسلي فرشه در مدت تصدي مدير گروه فضاي سبز مجتمع آموزشي بين الملل گلبهارو آقاي دكتر ايمان زحمتكش  در مدت تصدي مديريت گروه مكانيك دانشكده فني مهندسي و آقاي دكتر محمد مهدي خليل زاده درمدت تصدي مديريت گروه مهندسي پزشكي باليني ، آقاي دكتر فرامرز فيروزي در مدت تصدي مديريت گروه مهندسي پزشكي – بيو مكانيك، آقاي مهندس منصور بقائيان در مدت تصدي مديريت مكانيك خودرو دانشكده فني مهندسي ، آقاي دكتر جمشيد خان چمني در مدت تصدي مديريت گروه بيوشيمي و بيو فيزيك دانشكده علوم پايه و آقاي سيد جليل فاني در مدت تصدي مديريت گروه علوم تربيتي (آموزش ابتدايي)  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22