1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب - تشكر و قدردانى - ابقاء

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
 آقاي دكتر مهدي پردل به مدت دوسال به عنوان مدير گروه شيمي دانشكده علوم پايه ، آقاي دكتر محسن محمود روشن ضمير به مدت يكسال به عنوان مدير گروه زبان انگليسي دانشكده حقوق ، دكتر آذرنوش جعفري به مدت دو سال به عنوان مدير گروه پژوهشي دانشكده علوم پايه ، خانم دكتر هانيه هژيرالساداتي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه حقوق مجتمع آموزشي بين الملل گلبهار، آقاي دكتر مهرداد جلالي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه فناوري اطلاعات دانشكده فني و مهندسي و  دكتر محمد رضا قاضي زاده به عنوان مشاوره حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
  دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقای دكتر محمد رضا بزرگمهر در مدت تصدی مديريت گروه شيمي دانشكده علوم پايه و خانم دكتر معصومه بماني نائيني در مدت تصدي مدير گروه زبان انگليسي دانشكده حقوق ، آقاي دكتر ابوالقاسم داود نيا در مدت تصدي مديريت پژوهشي دانشكده علوم پايه، آقاي دكتر فرزاد تشتريان درمدت تصدي مديريت گروه فناوري اطلاعات دانشكده فني و مهندسي و  آقاي محمد صفا كيش در مدت تصدي مشاورحقوقي  دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.
همچنين با حكم آقاي دكتر شيخ الاسلامي؛ آقاي دكتر رضا صدرآبادي حقيقي به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه كشاورزي مجتمع بين الملل گلبهار واحد مشهد ابقاء شد .

لينك هاي مرتبط

 

 

 

21

22