1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصابات -95

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر داود حق خواه به عنوان مدير اتاق فكر ، مصطفي شريفي فر به عنوان  رييس اداره حفاظت فيزيكي و عليرضا حري به عنوان رييس اداره تغذيه و سلف سرويس  و هادي ناصري فر به عنوان رييس اداره امور عمومي دانشگاه منصوب شدند .

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22