1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

مدير ارزيابى و نظارت و مديرهماهنگى و توسعه پرديس مركزى دانشگاه معرفى شدند

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد تقي منشي طوسي به عنوان مدير ارزيابي و نظارت و آقاي محمود مدرس تربتي به عنوان مديرهماهنگي و توسعه پرديس مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .

لينك هاي مرتبط

 

 

 

21

22