خالقی ، مسئول کارگره طرح و برنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای عضو شورای اداری استان شد

Portal Info
Travel

با حکم امیر پورمهدی مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی
آقای امیر خالقی مدیر روابط  عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد به عنوان مسئول کارگروه طرح و برنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های عضو شورای اداری استان خراسان رضوی منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : در این حکم آمده است : امید است در انجام وظایف سازمانی خود در راهبری و هدایت کارگروه یاد شده و تحقق اهداف آن  بیش از پیش موفق باشید .

گفتنی است : شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های عضو شورای اداری استان خراسان رضوی متشکل از  200 نفر از مدیران روابط عمومی دستگاههای   عضو شورای اداری استان است  که  هم اکنون در 7 کارگروه  فعالیت می کنند .