1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصابات

با حكم  دكتر عباسعلی قزل سوفلو رئیس پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

مهندس سید هاشم قدمی به مدت دو سال به عنوان معاون توسعه و پشتیبانی پژوهشکده محیط های خشک و دکترسید محمد رضا علوی مقدم به عنوان مدیر گروه پژوهشی مدیریت منابع آب پژوهشکده محیط های خشک منصوب شدند .

لينك هاي مرتبط

 102