1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر بهاري كاشاني مسئول راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه شد

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آقای دکتر رضا بهاري كاشاني. به عنوان مسئول راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب مي شود.
همچنين دكتر شيخ الاسلامي طي نامه اي از زحمات آقاي دكتر جواد مهربان قزلحصار در مدت تصدي مسئول راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه تشكر و قدرداني كرد.

لينك هاي مرتبط

 102