1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر حميد جعفرى رئيس جديد مجتمع علوم انساني دانشگاه شد

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي دكتر حميد جعفري به مدت دو سال به سمت رياست مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب گرديد .
همچنين  دكتر شيخ الاسلامي طي نامه اي از زحمات حجت الاسلام  دكتر حسين احمري در مدت تصدي رياست مجتمع علوم انساني دانشگاه تشكر و قدرداني كرد.

لينك هاي مرتبط

 102