دکتر اسماعيل گلمكاني معاون پژوهشی دانشكده فني مهندسي دانشگاه شد

Portal Info
Travel

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دکتر اسماعيل گلمكاني به مدت یک سال به عنوان معاون پژوهشی دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.