دكتر كاميار اقبالي، مدير كل دفتر توسعه خدمات سلامت معاونت علوم پزشكي استان شد

Portal Info
Travel

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر كاميار اقبالي  به عنوان مدير كل دفتر توسعه خدمات سلامت معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.