1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر كاميار اقبالي، مدير كل دفتر توسعه خدمات سلامت معاونت علوم پزشكي استان شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر كاميار اقبالي  به عنوان مدير كل دفتر توسعه خدمات سلامت معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102