دكتر محمد رضا خاكزاد عرياني معاون آموزشي دانشكده پزشكي دانشگاه شد

Portal Info
Travel

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر محمد رضا خاكزاد عرياني به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.