1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر محمد رضا خاكزاد عرياني معاون آموزشي دانشكده پزشكي دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر محمد رضا خاكزاد عرياني به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102