دكتر خير خواه رئيس شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي شد

Portal Info
Travel

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر اسماعيل خير خواه به عنوان رئيس شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.