1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر خير خواه رئيس شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي شد

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر اسماعيل خير خواه به عنوان رئيس شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102