با حكم رئيس دانشگاه، رئيس و اعضاي كارگروه اقتصادي مالي دانشگاه معرفي شدند

Portal Info
Travel

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد

آقاي دكتر علي سعيدي  به مدت يكسال  به عنوان رئيس كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.

همچنين دكتر سروري مجد آقاي دكتر امير حسين زاده را به مدت يكسال  به عنوان نماينده رئيس دانشگاه در كميسيون معاملات كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، آقاي دكتر احمد ناطق گلستان را به مدت يكسال  به عنوان دبير كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ، آقاي دكتر خياط مقدم را به مدت يكسال  به عنوان عضو كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و آقاي دكتر عبدالله حسين زاده را  به مدت يكسال  به عنوان عضو كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب نمود.