دكتر رضا الهياري مدير گروه آموزشي رياضي و آمار دانشكده علوم پايه شد

Portal Info
Travel

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر رضا الهياري به مدت يكسال  به عنوان مدير گروه آموزشي رياضي و آمار دانشكده علوم پايه  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.