1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر رضا الهياري مدير گروه آموزشي رياضي و آمار دانشكده علوم پايه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر رضا الهياري به مدت يكسال  به عنوان مدير گروه آموزشي رياضي و آمار دانشكده علوم پايه  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102