کاظم نجف زاده مسئول امور پشتیبانی دانشکده حقوق شد

Portal Info
Travel
  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
آقاي کاظم نجف زاده به عنوان مسئول امور پشتیبانی دانشکده حقوق  دانشگاه منصوب شد