1

7

4

8

9

10

22 

 

کاظم نجف زاده مسئول امور پشتیبانی دانشکده حقوق شد

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
آقاي کاظم نجف زاده به عنوان مسئول امور پشتیبانی دانشکده حقوق  دانشگاه منصوب شد

لينك هاي مرتبط

 102