محل خدمت آقاي سیامک کردستانی حوزه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه تعیین شد.

Portal Info
Travel
 با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي سیامک کردستانی حوزه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه تعیین  شد.