1

7

4

8

9

10

22 

 

محل خدمت آقاي سیامک کردستانی حوزه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه تعیین شد.

 با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي سیامک کردستانی حوزه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه تعیین  شد.

لينك هاي مرتبط

 102