محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین شد.

Portal Info
Travel
 با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین  شد.