1

7

4

8

9

10

22 

 

محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین شد.

 با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین  شد.

لينك هاي مرتبط

 102