محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین شد.

Portal Info
Travel
  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین  شد.