1

7

4

8

9

10

22 

 

محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین شد.

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین  شد.
 

لينك هاي مرتبط

 102