محمد تربیت رئیس اداره امور عمومی دانشگاه شد.

Portal Info
Travel
  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
آقاي محمد تربیت به مدت يكسال به عنوان رئیس اداره امور عمومی دانشگاه منصوب شد.