1

7

4

8

9

10

22 

 

محمد تربیت رئیس اداره امور عمومی دانشگاه شد.

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
آقاي محمد تربیت به مدت يكسال به عنوان رئیس اداره امور عمومی دانشگاه منصوب شد.
 

لينك هاي مرتبط

 102