دكتر مجيد شايگان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه شد

Portal Info
Travel

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مجيد شايگان به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه منصوب شد.