1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر مجيد شايگان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مجيد شايگان به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102