1

7

4

8

9

10

22 

 

عزيز جاهد رئيس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد.

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي عزيز جاهد به مدت يكسال  به عنوان رئيس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102