دكتر كاظم بشيرنژاد مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي شد

Portal Info
Travel

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر كاظم بشيرنژاد به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي دانشگاه منصوب شد.